نظرسنجی
≡ آیا به نظر شما ، انجمن های کارتون و کاریکاتور به تعهداتشان در قبال کارتونیست ها پایبند هستند ؟

روز جهانی کارتونیست ها
برگزاری نمایشگاه کارتون و کاریکاتور مجله کوردواری
کد مطلب: 1002020 تعداد بازدید: 880 تاریخ انتشار: 1395/05/23 20:05
چاپ خبر
ارسال
ﻫﻤﺖﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻮﺭﺩﻩﻭﺍﺭﯼﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﮐﺎﺭﺗﻮﻥﻭ ﮐﺎﺭﯾﮑﺎﺗﻮﺭ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﻨﻨﺪﺝ

تبریز تونز

ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺮﺍﻣﯿﺪﺍﺷﺖ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﺖﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻮﺭﺩﻩﻭﺍﺭﯼﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﮐﺎﺭﺗﻮﻥﻭ ﮐﺎﺭﯾﮑﺎﺗﻮﺭ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﻨﻨﺪﺝ

ﺩﺍﯾﺮ ﺷﺪ .

ﺍﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﮔﺎﻟﺮﯼ ﺳﻮﺭﻩ ﭘﺮﺩﯾﺲ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻬﻤﻦ

ﺳﻨﻨﺪﺝ ﺩﺍﯾﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪﮐﺎﺭﺗﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻭ ﮐﺎﺭﯾﮑﺎﺗﻮﺭﯾﺴﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ

ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺟﺎﯼ ﺩﺍﺩﻩ است.ﻧﺸﺮﯾﻪ ﮐﻮﺭﺩﻩ ﻭﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺗﺎﺭﯾﺦﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺭﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺻﻔﺤﺎﺕ

ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻭ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﻏﺎﺯﯾﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﮐﺎﺭﺗﻮﻥ،ﮐﺎﺭﯾﮑﺎﺗﻮﺭ ﻭ ﻃﻨﺰ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ

ﺑ ﺍﺳﺖ ﺮﺍﯼ ﮔﺮﺍﻣﯿﺪﺍﺷﺖ ﺭﻭﺯ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻭ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕﮐﺎﺭﺗﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﻭ ﮐﺎﺭﯾﮑﺎﺗﻮﺭﯾﺴﺖﻫﺎﯼ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﮐﺎﺭﺗﻮﻥ ﻭﮐﺎﺭﯾﮑﺎﺗﻮﺭ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺳﺎﻝﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﺭﺗﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻭ ﮐﺎﺭﯾﮑﺎﺗﻮﺭﯾﺴﺖﻫﺎﯼ

ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 60ﺍﺛﺮ ﺭﺍ ﺩﺭﻧﺸﺮﯾﻪ ﮐﻮﺭﺩﻩﻭﺍﺭﯼ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ36 ﺍﺛﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺩﯾﺪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .

ﺩﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺍﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎ ﺭﺍﯾﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﻨﺮﯼﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕﺩﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻭﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺑﺴﯿﺞ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، ﻣﻌﺎﻭﻧﺖﻓﺮﻫﻨﮕﯽﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺳﻨﻨﺪﺝ ﻭ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎﺭﺗﻮﻥ ﻭ

ﮐﺎﺭﯾﮑﺎﺗﻮﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﻨﺮﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ .ﺍﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺗﺎ 23 ﻣﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ 95 ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﮔﺎﻟﺮﯼﺳﻮﺭﻩ ﭘﺮﺩﯾﺲ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻬﻤﻦ ﺳﻨﻨﺪﺝ ﺩﺍﯾﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ

ﺑﻮﺩ ﻭ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪﺍﻥ ﺩﺭﺩﻭﻧﻮﺑﺖ ﺻﺒﺢ ﻭﺑﻌﺪﺍﺯ ﻇﻬﺮ ﺍﺯﺳﺎﻋﺖ 10 ﺗﺎ 12 ﻭ 17 ﺍﻟﯽ 20 ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺁﺛﺎﺭﺍﺭﺍﯾﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ

 

به نقل از سایت ماه نامه « کورده واری»

انتشار یافته: 0 | بررسی نشده: 0 | غیرقابل انتشار: 0
نظری برای خبر فوق ارسال/منتشر نشده است.
پس از ارسال، نظر شما در صورت تائید مدیر سایت بلافاصله منتشر خواهد گردید اما ایمیلتان همیشه مخفی باقی خواهد ماند.

نام:   کد عدم هرزه نگاری
» کد تائید:  
ایمیل:  
نظر شما:  
تبلیغات
آخرین مطالب
لینک های مرتبط